RODO

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest SAT sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grochowskiej 27, 60-277 Poznań, NIP 779-244-64-06, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem 0000633957, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto I Wilda W Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego wynosi 100 000,00zł; e-mail: sat@sat.poznan.pl; tel.: 61 865 50 50.

2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem:
a) SAT sp. z o.o., ul. Grochowska 27, 60-277 Poznań,
b) e-mail: sat@sat.poznan.pl
c) telefonicznie: 61 865 50 50
3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem iod@sat.poznan.pl

4. Cele, podstawa prawna oraz okres przetwarzania danych

 

Cel przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna przetwarzania

Okres retencji

 

Zawarcie umowy oraz jej realizacja

[art. 6, ust. 1, lit. b RODO] Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

6 lat

 

Windykacja należności

[art. 6, ust. 1, lit. b RODO] Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

[art. 6, ust. 1, lit. c RODO] Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 

[art. 6, ust. 1, lit. f RODO] Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora – zapewnienie rozliczenia należności

do czasu zapłaty lub rozpoczęcia postępowania sądowego

 

Przechowywanie i wystawianie dokumentów księgowych

[art. 6, ust. 1, lit. c RODO] Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

5 lat od momentu zebrania danych licząc od 1 stycznia roku następnego

 

Sprawozdawczość wewnętrzna

[art. 6, ust. 1, lit. f RODO] Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora – zapewnienie rozliczności działań podjętych przez kontrahentów

5 lat od momentu zebrania danych licząc od 1 stycznia roku następnego

5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane firmom świadczącym usługi wsparcia w zakresie IT, niszczenia dokumentów, instytucjom kontrolującym, kancelariom prawniczym i mogą zostać udostępnione upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek.

6. W zakresie wynikającym z RODO i z ograniczeniami w nim wskazanymi posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

7. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy przez Administratora. Jednak taki transfer może prowadzić m.in. Microsoft jako dostawca usługi Microsoft 365 w ramach korzystania z globalnych usług chmurowych świadczonych np. przez Microsoft. Microsoft realizuje transfer poza EOG stosując mechanizmy zabezpieczeń oparte o standardowe klauzule umowne zgodnie z art. 46 ust. 2 RODO.

8. Administrator nie będzie stosował wobec Pani/Pana danych zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w ramach zrealizowania celów opisanych powyżej jest obligatoryjne. Wynika z przepisów prawa, zawieranej umowy lub wynika z prawnie uzasadnionego interesu; konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia umowy.